کمک رسانی به طراحی شما در رشته معماری

چرا معماری در ایران بسیار مهم است؟

چرا معماری در ایران بسیار مهم است؟
کافیست یک نگاهی به شهرتهران بیندازید و کمی آنرا با شهرهای مهم دنیا مقایسه کنید تا اهمیت معماری برای شما هویدا شود! چرا راه دور برویم؟ استانبول ترکیه!

Read More »