دانلود جزوه سمینار و روش تحقیق|محمودرضا کی­ منش–حمیدرضا شیبانی

5,000 تومان

توضیحات

مخصوص رشته عمران – راه و ترابری و سایر رشته ها | مخصوص دانشگاه پیام نور و مطالعه سایر افراد

 

دانلود ارزان سمینار و روش تحقیق 

اگر می خواهید در دوره دانشجویی درس سمینار و تحقیق را با نمره خوب پاس کنید حتما این جزوه را مطالعه فرمایید .

دكتر محمود رضا كي منش
دكتر حميد رضا شيباني

منطبق بر برنامه اموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 

متأسفانه اغلب دانشجويان و بالاخص دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي آنگونه كه لازم است از روحية
كنجكاوي برخوردار نبوده و به دنبال كشف روابط علت و معلولي نيستند و از همه مهمتر با اصول و مباني آن نيز
آشنايي چنداني ندارند. جزوه و درسنامة پيش رو تحت عنوان ” سمينار و روش تحقيق” سعي دارد تا دانشجويان
مقاطع مختلف تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي را با اصول و مباني تحقيق و شيوههاي
پژوهش با محوريت رشتة مهندسي عمران آگاه سازد .
به طور خلاصه هدف اين درسنامه آگاهسازي دانشجويان نسبت به اين موضوع است كه تحقيـق را بايـد از كجـا و
چگونه شروع كرد ، در چه مسيري پيش برد و در نهايت به چه مقصدي رس .ندا
تحقيق در لغت به معناي به حقيقت امري رسيدگي كردن و راستي و درسـتي فرضـيه اي را آزمـودن، و در تعريـف
علمي دستيابي به روابط علت ومعلولي با كمك روشها و ابزارهاي خاص است كه به منظور حل مسائل عيني بـه كـا ر
ميرود. تحقيق سعي در حل مسائلي مينمايد كه هنوز مبهم و حل نشده باقي ماندهاند. تحقيق زماني ميتواند محقق را
به سر منزل مقصود رساند كه از نظام و اصول خاصي پيروي نمايد؛ لذا ضروريسـت محقـق بـا خصوصـيات، اهـداف،
انواع و مراحل تحقيق به عنوان ساختار پژوهش آشنا گردد. آنچه در اين درسنامه ذكر خواهد شد ، بيان كـاربردي درس
سمينار و روش تحقيق است .
اميد داريم با راهنمايي اساتيد معزز و دانشجويان فهيم اين رشته كه قطعا از سـرمايه هـاي آينـده ايـران اسـلاميمان
هستند بتوان در اصلاح و تكميل اين مجموعه اقدام نمود. خواهشمند است تا ايرادات شـكلي و محتـوايي و هـر نـوع
پيشنهاد ديگرخود را به اينجانبان ارسال تا در نگارشهاي بعدي منظور گردد .

و من ا… توفيق
محمود رضا كي منش
حميد رضا شيباني
اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور
مركز تهران-شمال

در طول دوران پيدايش انسان در زمين ، وي همواره مسير تكامل فكري را طي نموده كـه ايـن مسـئله
بيشتر به دليل سرشت جستجوگرش بوده است. كنجكاوي از ويژگيهـاي خـاص انسـاني اسـت كـه
خداوند متعال در وجود او قرار داده تا بتواند روابط علت و معلولي جهان را به درسـتي درك و آنـرا
مسخّر خويش سازد. اين ويژگي خاص را مـي تـوان از كـودك نوپـا يي كـه مـدام در حـال كـاوش و
بازيگوشي است تا محقق دانشگاهي كه در علوم مختلف بـه كنكـاش مـي پـردازد ، مشـاهده نمـود . از
اهميت اين سرشت انساني همين بس كه نوع بشر تاكنون هرآنچه را بدست آورده به دليل اين ويژگي
جستجوگرش بوده است. متأسفانه اين خصوصيت در نظام آموزشي كشـور كم تـر مـورد توجـه قـرار
گرفته به نحوي كه اغلب دانشجويان تحصيلات تكميلي آنگونه كه لازم اسـت از روحيـ ة كنجكـاوي
برخوردار نبوده و به دنبال كشف روابط علت و معلولي نيستند و از همه مهمتر با اصـول و مبـاني آن
نيز آشنايي چنداني ندارند.

 

 

تحقیق کردن و سمینار

تحقیق کردن و سمینار

Summary
Aggregate Rating
4 based on 2 votes
Brand Name
دانلود جزوه سمینار و روش تحقیق|محمودرضا کی­ منش–حمیدرضا شیبانی
Product Name
پیام نور
Price
تومان 3000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه سمینار و روش تحقیق|محمودرضا کی­ منش–حمیدرضا شیبانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.