بهترین کشور برای مهاجرت مهندس معماری

بدترین وضعیت کشور آمریکا از بهترین وضعیت هر کشور دیگری بهتر است. آن قدر امکانات در این کشور زیاد است که شما باید آن را به هر کشور دیگری ترجیح بدهید و سعی کنید که ابتدا به این کشور برای مهاجرت در هر رشته اقدام کنید.اما با توجه به تحریم ها و ترامپ و خصومت […]

Read More »