دانلود سوالات کنکور به همراه پاسخنامه همه رشته ها از سال ۸۵ تا ۹۶

پاسخنامه سوالات کنکور

سوالات کنکور تمام رشته های مختلف رو از سال ۸۵ تا ۹۶ با پاسخنامه تشریحی براتون اوردیم. باشد که راضی باشید! دانلود کنید و حالشو ببرید!

دانلود سوالات کنکور تجربی به همراه پاسخ نامه تشریحی:

 سوالات اختصاصی کنکور تجربی سوالات عمومی کنکور تجربی  پاسخنامه تشریحی
  دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۵  دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۵  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۵
  دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۴  دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۴    دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۴
   دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۳ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۳   دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۳
   دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۲ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۲  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۲
   دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۱ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۱  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۱
   دانلود سوالات اختصاصی رشته تجربی ۹۰ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۰  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۹۰
   دانلود سوالات اختصاصی رشته تجربی ۸۹ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۸۹  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۸۹
  دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۸۸ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۸۸   دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۸۸
  دانلود سوالات اختصاصی رشته تجربی ۸۷ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۸۷   دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۸۷
  دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۸۶ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۸۶  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۸۶
  دانلود سوالات اختصاصی رشته تجربی ۸۵ دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۸۵  دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی ۸۵

اما سوالات کنکور ۹۶ تجربی :

سوالات کنکور تجربی ۹۶ :

دانلود سوالات عمومی کنکور تجربی ۹۶ دانلود سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۹۶

دانلود سوالات کنکور ریاضی سایر سال های قبل به همراه پاسخ نامه تشریحی :

 سوالات کنکور ریاضی  پاسخنامه تشریحی
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۹۵  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۹۵
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۹۴  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۹۴
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۹۳  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۹۳
دانلود دفترچه سوالات رشته ریاضی ۹۲  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۹۲
دانلود دفترچه سوالات رشته ریاضی ۹۱  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۹۱
دانلود دفترچه سوالات رشته ریاضی ۹۰  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۹۰
دانلود دفترچه سوالات رشته ریاضی ۸۹  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۸۹
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۸۸  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۸۸
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۸۷  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۸۷
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۸۶  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۸۶
دانلود دفترچه سوال رشته ریاضی ۸۵  پاسخنامه تشریحی سوالات رشته ریاضی ۸۵

اما سوالات کنکور ۹۶ ریاضی و انسانی :

سوالات رشته ریاضی و انسانی کنکور ۹۶ :

دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی ۹۶ دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۹۶
دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی ۹۶ دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۹۶

سطح دشواری کنکور ریاضی از نگاه دانش آموزان:

دانلود سوالات کنکور انسانی سال های قبل به همراه پاسخ نامه تشریحی :

دانلود سوالات رشته انسانی کنکور ۹۵ دانلود پاسخ انسانی ۹۵
دانلود سوالات رشته انسانی کنکور ۹۴ دانلود پاسخ تشریحی انسانی ۹۴
دانلود سوالات رشته انسانی کنکور ۹۳ دانلود پاسخ تشریحی انسانی ۹۳
دانلود سوالات رشته انسانی کنکور ۹۲ دانلود پاسخ تشریحی انسانی ۹۲
دانلود سوالات رشته انسانی کنکور ۹۱ دانلود پاسخ تشریحی انسانی ۹۱
دانلود سوالات رشته انسانی کنکور ۹۰ دانلود پاسخ تشریحی انسانی ۹۰
امیدوارم توانسته باشیم کمکی کوچک به دانشجویان پشت کنکوری کرده باشیم. ان شااله شما را در رشته های معماری و عمران و سایر رشته ها ببینیم و موفق نیز باشید!