دانلود بهترین جزوه برای کنکور زیست

زیست بخون برای کنکور

این جزوات زیست مربوط به استاد کرامت هستن.ایشون یکی از دبیران باسابقه و طراح سوال و باتجربه زیست کنکور هستن. دوستانی که آزمون های قلم چی رو شرکت کردن از تبحر ایشون و دانش و پختگی ایشون در طراحی سوال اطلاع دارن.
جزوه زیست سال دوم و سوم یعنی جزوات زیست ۱ و زیست ۲ :

دانلود جزوه زیست دوم

دانلود جزوه زیست سوم

 

 

دانلود جزوه ترکیبی زیست شناسی جانوری و گیاهی : 

در این مقاله دو جزوه عالی ترکیبی زیست رو قرار دادیم. هر دو جزوه ترکیبی زیست شناسی بسیار حرفه‌ای هستند.
کتاب های درسی دبیرستان به شاخه‌های مولکولی سلولی, فیزیولوژی, آناتومی, گیاهی, میکروب‌ها, جانوری و ژنتیک تقسیم بندی شدن.

دانلود جزوه ترکیبی زیست :

دانلود جزوه زیست ترکیبی جانوری

دانلود جزوه زیست ترکیبی گیاهی

 

فصل های ترکیبی زیست کنکور

سوالات ترکیبی زیادی در درس زیست شناسی در کنکور سراسری می آید که می خواهیم در این مقاله به انان بپردازیم و شما را راهنمایی کنیم که راحت تر سوالات ترکیبی را بزنید !

 

فصل های ترکیبی زیست ، فصول مرتبط زیست

سوالات ژنتیک کنکور زیست :

1فصول ماده ژنتیک
2 کروموزوم ها و میتوز میوز
3 تولید مثل جنسی
4 ژنتیک و خاستگاه آن ( ژنتیک مندلی )
5 بخش هایی از فصل تولید مثل گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان
6 فصل ژنتیک جمعیت
7 بخش هایی از فصول قارچ ها از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

سوالات زیست گیاهی کنکور زیست :

1 سفری به درون سلول ( مباحث مربوط به سلول گیاهی و تقسیم بندی هایی که درباره گیاهان در این فصل است)
2 فصل گردش مواد که علاوه بر مبحث مهم قلب که در این فصل است مباحث گیاهی نیز وجود دارد
3 قسمت هایی از فصل حرکت از کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان
4 فصل تولید مثل گیاهان و فصل رشد و نمو در گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان
5 بخش هایی از فصول تغییر و تحول گیاهان و پیدایش گسترش گونه ها از زیست چهارم دبیرستان
6 فصل شارش انرژی از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

سوالات بخش معرفی ویژگی های میکروب ها :

1 فصول ۹ تا ۱۱ کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان که درباره باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها توضیح داده است.

فصل های ترکیبی زیست ، سوالات مباحث مولکولی سلولی :

1 فصل پروتئین سازی و تکنولوژی زیستی و بخش هایی از شارش انرژی از زیست چهارم
2 فصول مولکول های زیستی و سفری به درون سلول و قسمت هایی از فصل سفری در دنیای جانداران از زیست شناسی سال دوم دبیرستان

فصل های ترکیبی زیست ، سوالات آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان :

1 فصل های ایمنی بدن و دستگاه عصبی و حواس و هورمون ها و فصل تولید مثل و رشد و نمو جانوران از زیست شناسی سوم دبیرستان
2 مباحثی از فصل های تغذیه و گوارش و تبادل گاز ها و گردش مواد و دفع مواد زاید و فصل حرکت از زیست سال دوم دبیرستان