آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 70 60 60 80 50
عربی 60 60 80 80 70
معارف 60 80 80 70 70
زبان انگلیسی 60 70 70 60 90
ریاضی 70 70 60 60 70
فیزیک  70 60 60 50 70
شیمی 50 60 50 70 60
رتبه در منطقه 1 412 406 351 347 319
رتبه کشوری 691 682 590 586 530
شهر محل سکونت  تهران تهران تبریز تهران اصفهان

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2
ادبیات فارسی 60 80 70 80 90
عربی 60 90 80 70 80
معارف 60 70 70 70 60
زبان انگلیسی 70 60 70 90 70
ریاضی 80 50 70 60 60
فیزیک  60 60 60 50 60
شیمی 50 60 40 60 50
رتبه در منطقه 2 198 190 184 166 153
رتبه کشوری 689 662 644 579 540
شهر محل سکونت  آران و بیدگل مراغه اهواز کرج ساوه

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی 30 30 80 50
عربی 10 10 80 80
معارف 70 70 50 70
زبان انگلیسی 90 90 40 90
ریاضی 60 60 50 60
فیزیک  60 60 40 80
شیمی 40 40 60 70
رتبه در منطقه 3 107 106 95 19
رتبه کشوری 1905 1896 1641 484
شهر محل سکونت  شهریار شهریار پاکدشت قائن

 

 

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 50 50 80 60 70
عربی 60 60 50 70 70
معارف 70 70 70 30 70
زبان انگلیسی 50 80 80 40 40
ریاضی 70 60 50 70 70
فیزیک  60 70 60 50 60
شیمی 40 30 40 60 40
رتبه در منطقه 1 647 626 623 613 577
رتبه کشوری 1132 1094 1087 1057 993
شهر محل سکونت  تهران تهران تهران شیراز اصفهان

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2
ادبیات فارسی 50 70 60 70 60
عربی 60 80 70 70 80
معارف 30 50 70 60 50
زبان انگلیسی 80 70 40 90 80
ریاضی 70 60 60 50 60
فیزیک  80 60 60 50 50
شیمی 30 60 40 50 50
رتبه در منطقه 2 324 317 314 311 305
رتبه کشوری 1151 1125 1118 1110 1090
شهر محل سکونت  قائم شهر ورامین نیشابور کرمانشاه اردبیل

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی 60 40 80 50 50
عربی 30 70 70 60 70
معارف 40 50 60 40 50
زبان انگلیسی 90 40 60 40 50
ریاضی 40 60 20 70 60
فیزیک 60 50 50 70 60
شیمی 30 60 70 60 70
رتبه در منطقه 3 194 110 92 49 45
رتبه کشوری 3072 1937 1611 1070 977
شهر محل سکونت  تنکابن پاکدشت فومن شیراز میاندواب

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 50 60 40
عربی 50 60 60
معارف 50 60 40
زبان انگلیسی 50 50 60
ریاضی 60 50 40
فیزیک  40 30 50
شیمی 30 40 50
رتبه در منطقه 1 2022 1934 1876
رتبه کشوری 3756 3594 3466
شهر محل سکونت  تهران تهران تهران

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2
ادبیات فارسی 60 50 20 70 50
عربی 70 10 30 70 60
معارف 50 50 40 40 60
زبان انگلیسی 50 30 60 60 60
ریاضی 40 50 40 40 40
فیزیک  30 30 50 20 20
شیمی 30 40 50 30 40
رتبه در منطقه 2 1504 1424 1310 1194 1189
رتبه کشوری 5268 4988 4592 4213 4190
شهر محل سکونت  کرج قزوین فردیس ساری کرج

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی 70 50 50
عربی 40 30 50
معارف 50 50 50
زبان انگلیسی 50 60 30
ریاضی 30 30 10
فیزیک  20 40 30
شیمی 20 20 60
رتبه در منطقه 3 803 613 437
رتبه کشوری 9633 8152 6158
شهر محل سکونت  تنکابن شهر قدس ایلام

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 90 50 60
عربی 80 80 80
معارف 60 70 80
زبان  90 60 60
ریاضی 70 60 60
اقتصاد 100 90 100
ادبیات تخصصی 60 80 80
عربی تخصصی 80 70 90
تاریخ و جغرافیا 30 60 90
علوم اجتماعی 50 80 90
فلسفه و منطق 30 30 40
روانشناسی 80 80 80
رتبه در منطقه 1 171 164 50
رتبه کشوری 371 359 91
شهر محل سکونت  تهران تهران تهران

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2
ادبیات فارسی 50
عربی 70
معارف 90
زبان  10
ریاضی 50
اقتصاد 80
ادبیات تخصصی 80
عربی تخصصی 60
تاریخ و جغرافیا 50
علوم اجتماعی 70
فلسفه و منطق 30
روانشناسی 80
رتبه در منطقه 2 214
رتبه کشوری 693
شهر محل سکونت  گرمسار

 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

مجموعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا
معدل موثر 16.66
سهمیه آزاد
زبان سفید
اصول تفسیرعكسهاي هوايي -13.32
امارورياضیات -2.66
ژئومورفولوژي وجغرافیاي زيستي 3.33
جغرافیاي شهري وروستايي 23.33
هیدرواقلیم -5
رتبه در زیر گروه 1 1027
محل قبولی

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 70 70 80 80
عربی 60 80 80 90
معارف 90 90 90 90
زبان  50 60 90 80
ریاضی 40 80 80 100
اقتصاد 80 90 100 100
ادبیات تخصصی 80 80 90 90
عربی تخصصی 90 90 80 90
تاریخ و جغرافیا 60 60 80 60
علوم اجتماعی 100 60 90 100
فلسفه و منطق 40 40 60 70
روانشناسی 80 80 70 90
رتبه در منطقه 1 88 55 20 6
رتبه کشوری 193 101 38 9
شهر محل سکونت  مشهد تهران تهران تهران

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2
ادبیات فارسی 50 80 80 80 70
عربی 80 70 70 90 60
معارف 60 80 70 90 80
زبان  80 70 30 10 50
ریاضی 80 50 60 70 40
اقتصاد 90 100 90 100 90
ادبیات تخصصی 50 60 70 80 80
عربی تخصصی 80 80 80 80 100
تاریخ و جغرافیا 50 70 50 50 70
علوم اجتماعی 90 100 100 60 100
فلسفه و منطق 50 40 60 50 50
روانشناسی 70 80 80 80 80
رتبه در منطقه 2 125 65 61 53 38
رتبه کشوری 411 195 178 147 117
شهر محل سکونت  اراک آران و بیدگل یزد اسلام شهر چالوس

 

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی 70 70 50 40 60
عربی 60 60 60 80 40
معارف 80 60 70 70 80
زبان  10 40 60 80 20
ریاضی 20 60 50 50 50
اقتصاد 90 90 100 90 100
ادبیات تخصصی 80 70 60 70 90
عربی تخصصی 50 60 60 80 50
تاریخ و جغرافیا 30 70 40 50 70
علوم اجتماعی 100 80 90 70 80
فلسفه و منطق 30 30 40 40 50
روانشناسی 70 60 80 70 80
رتبه در منطقه 3 99 74 56 53 28
رتبه کشوری 740 566 446 428 241
شهر محل سکونت  زیراب سواد کوه شهر ری پردیس تهران تیران

 

 

 

 

Summary
آخرین رتبه و درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها
Article Name
آخرین رتبه و درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها
Description
آخرین رتبه و درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها | در مناطف مختلف
Author
Publisher Name
Memarmy.ir
Publisher Logo